Õppenõukogu koosolek 03.01.2018

 
 

Puurmani Mõisakooli õppenõukogu koosolek nr 196 toimub 03.01.2018 kell 9.00.

Päevakorras:

1. I poolaasta tulemused sh tugimeetmete kinnitamine õpiraskustega õpilastele.
2. Vahekokkuvõte õppeaasta eesmärgi täitmisest.
3. Mitmesugused küsimused (täiendkoolitustest, ujumise õpitulemustest I kooliastmes, töökorraldus II poolaastal).

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda õppeaastas. Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.