Puurmani Mõisakooli õpilaste tasemetööde tulemused on üle Eesti keskmise

 
 

Puurmani Mõisakooli 6. klassi tasemetööde tulemused on Eesti ja Jõgeva maakonna keskmisest kõrgemad. Tasemetööd sooritati kolmes aines: eesti keel, matemaatika ning ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Meie kooli 6. klassi keskmised tulemused olid järgnevad: eesti keeles 53 punkti 63-st (maakonna keskmine 51,2, Eesti keskmine 51,7), matemaatikas 31,4 punkti 49-st (maakonna keskmine 28,7, Eesti keskmine 30,5), ajaloos ja ühiskonnaõpetuses 56 punkti 70-st (maakonna keskmine 50,5, Eesti keskmine 52,6).

Tasemetöid korraldatakse Eestis alates 2002. aastast. Tasemetöö läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, kooli kogukonnale kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase ja õpetaja koostöös saavutatud pädevuste kohta. Tasemetööd korraldatakse 3. ja 6. klassides. SA Innove poolt moodustatakse valim koolidest, kellele on tasemetöö läbiviimine kohustuslik. Vabatahtlikult võivad tasemetöid läbi viia kõik koolid. Puurmani Mõisakool oli valimis seekord ainult 6. klassi eesti keele tasemetöös, matemaatika ja ajalugu ning ühiskonnaõpetus sooritati vabatahtlikult. 6. klassi tasemetööd on kõik elektroonilised.
3. klassi tasemetööde tulemust võrdluses maakonna ja Eestiga veel ei ole, tasemetööd sooritati paberil.
Täpsemat infot tasemetööde kohta saab SIIT.

Suur tänu õpetajatele Eda Sääsk ja Anu Martis ning kogu 6. klassile pingutuse ja väga hea tulemuse eest!