Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


VASTUVÕTT 2020/2021

Ootame Puurmani Mõisakooli õppima uusi õpilasi nii 1. kui ka teistesse klassidesse. Dokumendid saab esitada kooli kantseleisse ajavahemikel 01.06.-22.06.20, 10.08.-31.08.20 tööpäeviti kell 9.00-15.00. Soovitame esitada dokumendid hiljemalt 2020. a juunikuus ning mitte jääda nende toomisega viimasele minutile. Avalduse vorm on leitav lingiga allpool. Avalduse kooli õppima asumiseks saab kirjutada kantseleis ka kohapeal. Avalduse koos lisadokumentidega on võimalik esitada ka digitaalselt kooli e-postile kool(at)puurmani.edu.ee.

Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
1. klassi õppima asumise puhul
a) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
b) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. (Ei ole vajalik kui taotlus on digitaalallkirjaga kinnitatud.)
c) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
d) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm.
e) koolivalmiduskaart (1. klassi astujad).

Teisest koolist tulev isik (sisseastuja seaduslik esindaja)
a) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõtte;
b) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
c) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
d) dokumendifoto;
e) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus õppeaasta tulemuste kohta, kui õpilane arvatakse eelmisest koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
f) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht õppeveerandil/trimestril pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;
g) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
Õpilase vanem (või seaduslik esindaja) esitab koolile oma kontaktandmed ja teavitab kooli kui need muutuvad.

ÕPILASTE VASTUVÕTU KORD

Avaldus kooli vastuvõtmiseks (.doc) (.pdf)

VASTUVÕTT 2020/2021

Ootame Puurmani Mõisakooli õppima uusi õpilasi nii 1. kui ka teistesse klassidesse. Dokumendid saab esitada kooli kantseleisse ajavahemikel 01.06.-22.06.20, 10.08.-31.08.20 tööpäeviti kell 9.00-15.00. Soovitame esitada dokumendid hiljemalt 2020. a juunikuus ning mitte jääda nende toomisega viimasele minutile. Avalduse vorm on leitav lingiga allpool. Avalduse kooli õppima asumiseks saab kirjutada kantseleis ka kohapeal. Avalduse koos lisadokumentidega on võimalik esitada ka digitaalselt kooli e-postile kool(at)puurmani.edu.ee.

Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
1. klassi õppima asumise puhul
a) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
b) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. (Ei ole vajalik kui taotlus on digitaalallkirjaga kinnitatud.)
c) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
d) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm.
e) koolivalmiduskaart (1. klassi astujad).

Teisest koolist tulev isik (sisseastuja seaduslik esindaja)
a) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõtte;
b) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
c) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
d) dokumendifoto;
e) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus õppeaasta tulemuste kohta, kui õpilane arvatakse eelmisest koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
f) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht õppeveerandil/trimestril pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;
g) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
Õpilase vanem (või seaduslik esindaja) esitab koolile oma kontaktandmed ja teavitab kooli kui need muutuvad.

ÕPILASTE VASTUVÕTU KORD

Avaldus kooli vastuvõtmiseks (.doc) (.pdf)